Všeobecné podmienky

Obsah:

Článok 1 – Vymedzenie pojmov

Článok 2 – Totožnosť podnikateľa

Článok 3 – Žiadosť

Článok 4 – Ponuka

Článok 5 – Zmluva

Článok 6 – Právo na odstúpenie od zmluvy

Článok 7 – Náklady v prípade odstúpenia od zmluvy

Článok 8 - Vylúčenie práva na odstúpenie od zmluvy

Článok 9 – Cena

Článok 10 – Súlad a záruka

Článok 11 – Dodanie a plnenie

Článok 12 – Trvanie operácie: trvanie, ukončenie a obnovenie

Článok 13 – Platba

Článok 14 – Reklamačný poriadok

Článok 15 – Spory

Článok 16 – Vylúčenie zodpovednosti

Článok 1 – Vymedzenie pojmov

V týchto podmienkach platia nasledujúce definície:

Doba pozastavenia: doba, počas ktorej môže Spotrebiteľ uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy;

Spotrebiteľ: fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci svojho povolania alebo podnikania a uzatvára zmluvu na diaľku s podnikateľom;

Deň: kalendárny deň;

Trvanie transakcie: zmluva na diaľku uzatvorená na sériu produktov a/alebo služieb, ktorých dodanie a/alebo kúpna povinnosť je rozložená na dlhšie časové obdobie;

Trvalé médium: akýkoľvek prostriedok, ktorý umožňuje spotrebiteľovi alebo odborníkovi uchovávať informácie určené jemu osobne tak, aby sa v budúcnosti umožnil prístup a nezmenená reprodukcia uložených informácií.

Právo na odstúpenie od zmluvy: možnosť spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy na diaľku v lehote na odstúpenie od zmluvy;

Obchodník: fyzická alebo právnická osoba, ktorá ponúka produkty a/alebo služby spotrebiteľom na diaľku;

Zmluva na diaľku: zmluva, podľa ktorej sa až do uzavretia zmluvy využíva iba jedna alebo viacero techník komunikácie na diaľku v rámci systému diaľkového predaja produktov a/alebo služieb organizovaného podnikateľom;

Technika komunikácie na diaľku: prostriedok, pomocou ktorého možno zmluvu uzavrieť bez toho, aby sa spotrebiteľ a obchodník stretli v rovnakom čase v tej istej miestnosti.

Všeobecné obchodné podmienky: tieto všeobecné obchodné podmienky podnikateľa.

Článok 2 – Totožnosť podnikateľa

Lucanora.sk je súčasťou THB Ventures LLP.

Nachádza sa v:

32 KINBURN STREET
LONDÝN, UK SE16 6DW
(Toto nie je spiatočná adresa)

Číslo firmy: OC449011

E-mailová adresa: info@lucanora.sk

Spiatočná adresa:

Fluorietweg 14B, 1812 RR, Alkmaar, Holandsko


Článok 3 – Žiadosť

Tieto všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na každú ponuku podnikateľa a na každú zmluvu a objednávku uzatvorenú na diaľku medzi podnikateľom a spotrebiteľom.

Text týchto všeobecných podmienok bude spotrebiteľovi sprístupnený pred uzavretím zmluvy na diaľku. Ak to nie je primerane možné, pred uzavretím zmluvy na diaľku bude vydané vyhlásenie, že všeobecné podmienky sú k dispozícii na nahliadnutie v priestoroch obchodníka, a budú spotrebiteľovi zaslané bezplatne v čo najkratšom čase. žiadosť.

V prípade uzatvorenia zmluvy na diaľku elektronickými prostriedkami bude bez ohľadu na predchádzajúci odsek a pred uzavretím zmluvy na diaľku spotrebiteľovi text týchto všeobecných podmienok sprístupnený elektronickými prostriedkami tak, aby spotrebiteľ ušetril ľahko na trvanlivom nosiči dát. Ak to nie je primerane možné, pred uzavretím zmluvy na diaľku sa uvedie, že všeobecné podmienky je možné nahliadnuť elektronicky a na žiadosť spotrebiteľa budú zaslané elektronicky alebo inak bezplatne.

V prípade, že sa na produkty alebo služby vzťahujú okrem týchto všeobecných podmienok aj osobitné obchodné podmienky, druhý a tretí odsek sa použijú primerane a v prípade rozporu so všeobecnými podmienkami sa môže spotrebiteľ vždy odvolať na príslušné ustanovenie pre neho výhodnejšie.

Ak sa jedno alebo viac ustanovení týchto všeobecných podmienok kedykoľvek zruší alebo zničí, úplne alebo čiastočne, zmluva a tieto všeobecné podmienky zostanú v platnosti a predmetné ustanovenie bude po vzájomnej dohode okamžite nahradené ustanovením čo je čo najbližšie k pôvodnému rozsahu.

Situácie, ktoré nie sú upravené v týchto všeobecných podmienkach, je potrebné posudzovať „v duchu“ týchto všeobecných podmienok.

Akékoľvek nejasnosti týkajúce sa výkladu alebo obsahu jedného alebo viacerých ustanovení našich všeobecných podmienok je potrebné vykladať „v duchu“ týchto všeobecných podmienok.

Článok 4 – Ponuka

Ak má ponuka obmedzenú dobu platnosti alebo podlieha podmienkam, bude to jasne uvedené v ponuke.

Ponuka nie je záväzná. Podnikateľ má právo ponuku meniť a upravovať.

Ponuka obsahuje úplný a presný popis ponúkaných produktov a/alebo služieb. Popis je dostatočne podrobný, aby umožnil spotrebiteľovi adekvátne zhodnotiť ponuku. Ak podnikateľ používa obrázky, tieto verne odrážajú ponúkané produkty a/alebo služby. Zjavné chyby alebo zjavné chyby v ponuke nie sú pre podnikateľa záväzné.

Všetky fotografie, špecifikácie a údaje v ponuke majú len informatívny charakter a nemôžu viesť k náhrade škôd ani k ukončeniu zmluvy.

Produktové fotografie verne odrážajú ponúkané produkty. Prevádzkovateľ nemôže zaručiť, že zobrazené farby presne zodpovedajú skutočným farbám produktov.

Každá ponuka obsahuje také informácie, aby spotrebiteľovi boli jasné jeho práva a povinnosti súvisiace s prijatím ponuky. Týka sa to najmä:

 • Cena nezahŕňa náklady na colné odbavenie a dovoznú DPH. Tieto dodatočné náklady sú na náklady a riziko zákazníka. Pošta a/alebo kuriérska služba bude pri dovoze uplatňovať osobitné poštové a kuriérske predpisy. Toto nariadenie platí pri dovoze tovaru do krajiny určenia EÚ, ako je to aj v tomto prípade. Poštová a/alebo kuriérska služba vyberá DPH (bez ohľadu na to, či účtuje poplatky za colné odbavenie) od príjemcu tovaru;
 • akékoľvek náklady na dopravu;
 • ako bude zmluva uzatvorená a aké úkony sú na tento účel potrebné;
 • či existuje právo na odstúpenie od zmluvy;
 • spôsoby platby, doručenia a plnenia zmluvy;
 • lehota na prijatie ponuky alebo lehota, v ktorej musí obchodník garantovať cenu;
 • tarifa za komunikáciu na diaľku, ak sú náklady na použitie technológie komunikácie na diaľku vypočítané na inom základe, ako je bežná základná tarifa za použité prostriedky komunikácie na diaľku;
 • či je zmluva po jej uzavretí archivovaná, a ak áno, akým spôsobom si ju môže spotrebiteľ prečítať;
 • spôsob, akým si spotrebiteľ môže overiť údaje poskytnuté v súvislosti so zmluvou a v prípade potreby ich pred uzavretím zmluvy znovu vytvoriť;
 • akýkoľvek iný jazyk ako holandčina, v ktorom možno zmluvu uzavrieť;
 • kódexy správania, ktorým obchodník podlieha, a spôsob, akým môže spotrebiteľ tieto kódexy správania elektronicky nahliadnuť, a
 • minimálnu dobu trvania zmluvy na diaľku v prípade operácie na dobu určitú.
 • Voliteľné: dostupné veľkosti, farby, typ materiálu.

Článok 5 – Zmluva

S výhradou odseku 4 je zmluva uzavretá, keď spotrebiteľ prijme ponuku a splní podmienky v nej uvedené.

Ak spotrebiteľ prijal ponuku elektronicky, podnikateľ prijatie ponuky bezodkladne potvrdí elektronicky. Kým podnikateľ toto prijatie nepotvrdí, môže spotrebiteľ od zmluvy odstúpiť.

Ak je zmluva uzatvorená elektronicky, podnikateľ prijme vhodné technické a organizačné opatrenia na ochranu elektronického prenosu dát a na zabezpečenie bezpečného sieťového prostredia. Ak môže spotrebiteľ platiť elektronicky, obchodník prijme primerané bezpečnostné opatrenia.

Podnikateľ môže v zákonných medziach zistiť, či je spotrebiteľ schopný plniť svoje platobné povinnosti, ako aj poznať všetky skutočnosti a faktory dôležité pre zodpovedné uzatvorenie zmluvy na diaľku. Ak má podnikateľ na základe tohto šetrenia oprávnené dôvody na neuzavretie zmluvy, má právo objednávku alebo požiadavku odmietnuť alebo pripojiť osobitné podmienky vykonania s uvedením dôvodov.

Podnikateľ dodáva tovar alebo službu spotrebiteľovi v písomnej forme alebo tak, aby si ich spotrebiteľ mohol prístupným spôsobom uložiť na trvanlivom nosiči dát:

adresu sídla podnikateľa, na ktorú môže spotrebiteľ uplatniť reklamáciu;
podmienky, za ktorých môže spotrebiteľ uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy a spôsoby uplatnenia tohto práva alebo ho výslovne informovať o tom, že sa ho právo na odstúpenie od zmluvy nevzťahuje;
informácie o existujúcich zárukách a popredajných službách;
údaje špecifikované v čl. 4 ods. 3 Nariadenia, ak podnikateľ tieto údaje spotrebiteľovi neposkytol pred uzavretím zmluvy;
dôvody výpovede zmluvy, ak je zmluva uzatvorená na dobu dlhšiu ako jeden rok alebo na dobu neurčitú.
V prípade trvania operácie sa ustanovenie predchádzajúceho odseku vzťahuje len na prvú dodávku.

Každá zmluva je uzatvorená za odkladacej podmienky dostatočnej dostupnosti vhodných produktov.

Článok 6 – Právo na odstúpenie od zmluvy

Spotrebiteľ má pri kúpe produktov možnosť odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní. Táto lehota na odstúpenie od zmluvy začína plynúť dňom nasledujúcim po prevzatí produktu spotrebiteľom alebo zástupcom, ktorý spotrebiteľ predtým uviedol a informoval obchodníka.

Počas lehoty na odstúpenie od zmluvy bude spotrebiteľ zaobchádzať s výrobkom a jeho obalom opatrne. Produkt rozbaľte alebo používajte len podľa potreby, aby ste sa rozhodli, či si ho chcete ponechať. Ak uplatníte svoje právo na odstúpenie od zmluvy, vrátite produkt obchodníkovi spolu so všetkým dodaným príslušenstvom, a ak je to možné, v pôvodnom stave a obale podľa primeraných a jasných pokynov obchodníka.

Ak chce spotrebiteľ využiť právo na odstúpenie od zmluvy, je povinný to oznámiť podnikateľovi do 14 dní od prevzatia produktu. Túto skutočnosť musí spotrebiteľ oznámiť písomne ​​alebo emailom. Keď spotrebiteľ uviedol, že si želá uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy, musí produkt vrátiť do 14 dní. Spotrebiteľ musí preukázať, že dodaný tovar bol zaslaný späť včas, napríklad predložením dokladu o odoslaní.

Ak zákazník nepreukázal vôľu uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy alebo nevrátil tovar podnikateľovi po uplynutí lehôt uvedených v odsekoch 2 a 3, je nákup uskutočnený.

Článok 7 - Náklady v prípade odstúpenia od zmluvy

Ak spotrebiteľ využije právo na odstúpenie od zmluvy, náklady na vrátenie produktov znáša spotrebiteľ.

Ak spotrebiteľ zaplatil určitú sumu, podnikateľ mu ju vráti bezodkladne, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. Podmienkou je, že podnikateľ dostane vrátenie výrobku alebo doloží doklad o jeho úplnom vrátení.

Článok 8 - Vylúčenie práva na odstúpenie od zmluvy

Podnikateľ môže vylúčiť právo spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy vo vzťahu k produktom popísaným v bode 2 a 3. Vylúčenie práva na odstúpenie od zmluvy platí len vtedy, ak to podnikateľ v ponuke zreteľne označil, aspoň dobre pred uzavretím zmluvy.

Vylúčenie práva na odstúpenie od zmluvy je možné len v prípade produktov.

 • ktoré vytvoril obchodník podľa špecifikácií spotrebiteľa;
 • ktoré sú zjavne osobného charakteru
 • ktoré vzhľadom na ich povahu nemožno vrátiť;
 • ktoré sa rýchlo zhoršujú alebo zastarávajú;
 • ktorých cena podlieha výkyvom na finančnom trhu, nad ktorými nemá podnikateľ kontrolu;
 • pre jednotlivé noviny a časopisy;
 • ak ide o zvukové a obrazové záznamy a počítačový softvér, ak spotrebiteľ porušil pečať.
 • ak ide o hygienické výrobky, ktorých pečať porušil spotrebiteľ.


Vylúčenie práva na odstúpenie od zmluvy je možné len v prípade služieb.

 • v súvislosti s ubytovaním, dopravou, stravovaním alebo rekreačnými činnosťami, ktoré sa majú vykonávať v určitý deň alebo obdobie;
 • ktorých dodanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy;
 • súvisiace so stávkami a lotériami.

Článok 9 – Cena

Počas doby platnosti uvedenej v ponuke sa ceny ponúkaných produktov a/alebo služieb nezvyšujú, s výnimkou zmien cien vyplývajúcich zo zmien sadzieb DPH.

Na rozdiel od predchádzajúceho odseku môže podnikateľ ponúkať produkty alebo služby, ktorých ceny podliehajú výkyvom na finančnom trhu, na ktoré podnikateľ nemá vplyv, s variabilnými cenami. Toto spojenie s výkyvmi a skutočnosť, že všetky uvedené ceny sú orientačné, budú uvedené v ponuke.

Zvýšenie ceny do 3 mesiacov od uzavretia zmluvy je povolené len vtedy, ak to vyplýva zo zákona alebo predpisov.

Zvýšenie ceny po 3 mesiacoch od uzavretia zmluvy je povolené len vtedy, ak to podnikateľ stanovil a:

 1. vyplývajúce zo zákonných ustanovení alebo predpisov resp
 2. spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy dňom nadobudnutia účinnosti zvýšenia ceny.

V zmysle čl. 5 ods. 1 zákona o dani z obratu z roku 1968 je miestom dodania krajina, v ktorej sa preprava začína. V tomto prípade sa dodávka uskutoční mimo EÚ. Poštová spoločnosť alebo kuriér potom od zákazníka vyberá dovoznú DPH alebo colné poplatky. Podnikateľ teda nebude účtovať DPH.

Všetky ceny môžu obsahovať typografické chyby. Nezodpovedáme za žiadne typografické alebo kompozičné chyby. V prípade tlačových chýb nie je spoločnosť povinná dodať produkt za chybnú cenu.

Článok 10 – Súlad a záruka

Podnikateľ ručí za to, že produkty a/alebo služby sú ku dňu uzavretia zmluvy v súlade so zmluvou, špecifikáciami uvedenými v ponuke, primeranými požiadavkami na spoľahlivosť a/alebo použiteľnosť a platnými právnymi predpismi a/alebo nariadeniami vlády. Ak je to dohodnuté, predávajúci ručí aj za to, že výrobok je vhodný na iné ako bežné použitie.

Zárukou poskytnutou podnikateľom, výrobcom alebo dovozcom nie sú dotknuté práva a nároky, ktoré si môže spotrebiteľ voči podnikateľovi zo zmluvy uplatniť.

Akékoľvek chybné alebo nesprávne dodané produkty musia byť obchodníkovi písomne ​​oznámené do 14 dní od doručenia. Vrátené produkty musia byť v pôvodnom obale a v novom stave.

Záručná doba zhotoviteľa zodpovedá záručnej dobe systému. Podnikateľ však nikdy nezodpovedá za konečnú vhodnosť produktov pre každé jednotlivé použitie spotrebiteľom ani za rady ohľadom použitia či aplikácie produktov.

Záruka sa nevzťahuje na:

Spotrebiteľ si dodané produkty opravil a/alebo upravil sám alebo si ich dal opraviť a/alebo upraviť tretími osobami;

dodané výrobky boli vystavené neobvyklým podmienkam alebo sa s nimi inak zaobchádzalo nedbanlivo alebo v rozpore s pokynmi obchodníka a/alebo pokynmi na obale;

Chyba je úplne alebo čiastočne výsledkom nariadení vydaných alebo ktoré má vydať vláda, ktoré sa týkajú typu alebo kvality použitých materiálov.

Článok 11 – Dodanie a plnenie

Spoločnosť vynakladá maximálnu možnú starostlivosť pri prijímaní a vybavovaní objednávok produktov.

Miestom doručenia je adresa, ktorú spotrebiteľ poskytol spoločnosti.

Na základe ustanovení čl. 4 týchto všeobecných obchodných podmienok, spoločnosť vybaví prijaté objednávky bezodkladne, najneskôr však do 30 dní, pokiaľ sa spotrebiteľ nedohodli na dlhšej dodacej lehote. V prípade omeškania dodávky alebo ak nebude možné objednávku vybaviť alebo ju možno vybaviť len čiastočne, bude spotrebiteľ informovaný najneskôr do 30 dní od odoslania objednávky. Spotrebiteľ má v tomto prípade právo odstúpiť od zmluvy bez vrátenia peňazí a má právo na akúkoľvek náhradu škody.

V prípade odstúpenia od zmluvy podľa predchádzajúceho odseku podnikateľ vráti spotrebiteľovi zaplatenú sumu ihneď, najneskôr však do 14 dní odo dňa, keď od zmluvy odstúpil.

Ak sa ukáže, že doručenie objednaného produktu nie je možné, podnikateľ urobí všetko pre poskytnutie náhradného tovaru. Najneskôr pri dodaní bude jasne a zrozumiteľne uvedené, že bude dodaný náhradný tovar. Právo na odstúpenie od zmluvy nemožno vylúčiť v prípade výmeny tovaru. Náklady na prípadnú spätnú prepravu znáša podnikateľ.

Nebezpečenstvo škody a/alebo straty Produktov znáša Podnikateľ až do ich doručenia Spotrebiteľovi alebo vopred určenému zástupcovi, o ktorom bol Podnikateľ informovaný, pokiaľ nie je výslovne dohodnuté inak.

Článok 12 – Trvanie operácie: trvanie, ukončenie a obnovenie

KONIEC

Spotrebiteľ môže zmluvu na dobu neurčitú uzatvorenú na pravidelnú dodávku produktov (vrátane elektriny) alebo služieb kedykoľvek vypovedať pri dodržaní dohodnutých pravidiel výpovede a maximálnej výpovednej lehoty jeden mesiac.

Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy uzatvorenej na dobu určitú, ktorá sa týka pravidelnej dodávky produktov (vrátane elektriny) alebo poskytovania služieb, kedykoľvek pred uplynutím doby viazanosti v súlade s platnými pravidlami o výpovedi a prostredníctvom výpovedná lehota nepresahujúca jeden mesiac.

Spotrebiteľ môže vypovedať zmluvy uvedené v predchádzajúcich odsekoch:

ukončiť kedykoľvek a nie je obmedzené na ukončenie v akomkoľvek konkrétnom čase alebo období;

aspoň ich vyriešiť rovnakým spôsobom, akým ich uzavrel;

končí vždy rovnakou výpovednou lehotou, ktorú si sám podnikateľ stanovil.

Rozšírenie

Zmluvu na dobu určitú uzatvorenú na pravidelnú dodávku produktov (vrátane elektriny) alebo služieb nie je možné konkludentne predĺžiť alebo obnoviť na dobu určitú.

Bez ohľadu na ustanovenia predchádzajúceho odseku možno zmluvu na dobu určitú na pravidelnú dodávku dennej alebo týždennej tlače a časopisov automaticky predĺžiť na dobu určitú nepresahujúcu tri mesiace, ak spotrebiteľ môže od predĺženej zmluvy odstúpiť po skončení predĺženie s výpovednou lehotou nie dlhšou ako jeden mesiac.

Zmluvu na dobu určitú uzavretú na pravidelné dodávky výrobkov alebo služieb možno konkludentne predĺžiť na dobu neurčitú, len ak spotrebiteľ môže kedykoľvek odstúpiť s výpovednou lehotou nepresahujúcou jeden mesiac a s výpovednou lehotou nepresahujúcou tri mesiace, ak zmluva zabezpečuje pravidelné dodávky dennej tlače alebo týždenníkov a časopisov, avšak menej ako raz za mesiac.

Zmluva na dobu určitú na pravidelnú dodávku dennej alebo týždennej tlače a úvodných časopisov (skúšobné obdobie alebo úvodné predplatné) automaticky netrvá a automaticky sa končí uplynutím skúšobného alebo úvodného obdobia.

Trvanie

Ak je zmluva uzatvorená na dobu dlhšiu ako jeden rok, spotrebiteľ môže od zmluvy odstúpiť kedykoľvek po uplynutí jedného roka s maximálnou výpovednou lehotou jeden mesiac, pokiaľ si dôvod a spravodlivosť nevyžadujú ukončenie zmluvy pred dohodnutou dobou trvania. v zmluve. .

Článok 13 – Platba

Ak nie je dohodnuté inak, dlžné sumy spotrebiteľa musia byť zaplatené do 7 pracovných dní od začiatku lehoty na rozmyslenie podľa čl. 6 ods. 1. V prípade zmluvy o poskytovaní služieb táto lehota začína plynúť od momentu, keď je spotrebiteľovi doručené potvrdenie o uzavretí zmluvy.

Spotrebiteľ je povinný bezodkladne oznámiť podnikateľovi nepresnosti v poskytnutých alebo poskytnutých platobných údajoch.

V prípade nezaplatenia zo strany spotrebiteľa je podnikateľ oprávnený s výhradou zákonných obmedzení účtovať si primerané náklady, o ktorých spotrebiteľa vopred informoval.

Článok 14 – Reklamačný poriadok

Reklamáciu plnenia zmluvy musí podnikateľ uplatniť do 7 dní odo dňa, keď spotrebiteľ vadu zistil, s uvedením úplného a jasného popisu.

Reklamácie podnikateľov budú zohľadnené do 14 dní od prijatia. Ak bude vybavenie reklamácie trvať predvídateľne dlhší čas, podnikateľ odpovie do 14 dní oznámením o prijatí reklamácie a uvedie, kedy môže Spotrebiteľ očakávať podrobnejšiu odpoveď.

Ak sa reklamáciu nepodarí vyriešiť vzájomnou dohodou, vzniká spor, ktorý je predmetom postupu riešenia sporu.

Reklamácia nemá pozastavenie plnenia povinností podnikateľa, ak podnikateľ písomne ​​neurčí inak.

Ak podnikateľ uzná reklamáciu za oprávnenú, bezplatne mu dodané výrobky vymení alebo opraví podľa vlastného uváženia.

Článok 15 – Spory

Zmluvy medzi obchodníkom a spotrebiteľom, na ktoré sa vzťahujú tieto všeobecné obchodné podmienky, sa riadia výlučne holandským právom. Aj keď spotrebiteľ žije v zahraničí.

Článok 16 – Vylúčenie zodpovednosti

Táto stránka nie je súčasťou Facebooku ani Facebooku Inc. Táto stránka nie je žiadnym spôsobom spojená s Facebookom. Facebook je názov spoločnosti Facebook, Inc.